Egoizem v narcisizem

Egoizem v narcisizem

1991 – 1993

v: 29.7 cm, š: 21 cm

  • avto lak,
  • papir

last avtorja

Egoizem v narcisizem

Egoizem v narcisizem

Alen Ožbolt