Organ duha

Organ duha

1993

v: 29.7 cm, š: 21 cm

  • tuš,
  • papir

last avtorja

Organ duha

Organ duha

Alen Ožbolt